Strona główna
Analiza Swot


Pomoc
Kontakt

Analiza Swot

Kompleksowym wyznacznikiem pozycji strategicznej przedsiębiorstwa jest metoda łącząca zarówno analizę wnętrza, jak i otoczenia, w którym działa, zwana powszechnie analizą SWOT. Nazwa tej metody pochodzi od pierwszych liter słów określających w języku angielskim istotę przedmiotu analizy, tj.: strenght (siła), weakness (słabość), opportunities (szanse) i threats (zagrożenie). W różnych książkach możemy spotkać określenia omawianej przeze mnie analizy takie jak TOWS czy WOTS. Kolejność liter nie jest tutaj przypadkowa, ponieważ analiza SWOT przebiega od wewnątrz przedsiębiorstwa na zewnątrz, w analizie TOWS wygląda to wręcz przeciwnie, natomiast analiza TOWS/SWOT łączy obie.
Genezy analizy typu SWOT należy szukać w koncepcjach analizy pola sił, opracowanych przez K. Lewina w latach pięćdziesiątych. Służyła ona do badań uwarunkowań organizacyjnych, gdzie wśród przyczyn kształtujących te zmiany wyróżniono grupy sprzyjających i nie sprzyjających czynników, a każdą z tych grup podzielono na zewnętrzną lub wewnętrzną w stosunku do organizacji. W przeciwieństwie do analizy pola sił, SWOT (TOWS) jest analizą uproszczoną i choć wykorzystuje ten sam schemat analizy, dopuszcza znaczną swobodę w stosowaniu technik zarówno doboru poszczególnych czynników, jak i badania relacji między nimi.

Badanie słabych i mocnych stron przedsiębiorstwa wykonuje się w odniesieniu do wszystkich jego sfer działania lub/i w przekroju jednej lub tylko wybranych sfer (np. marketingu, finansów) w zależności od celu diagnozy. Jeśli zamierzamy np. określić podstawy wyboru strategii marketingowej przedsiębiorstwa, a więc zespołu działań prowadzonych do osiągnięcia jego głównych celów rynkowych w zadanym czasie (na ogół w dłuższych okresach), to niekiedy wystarczy analiza SWOT sfery marketingu poszerzona jedynie o niektóre symptomatyczne oceny sąsiednich, najsilniej powiązanych z nim obszarów komplementarnych (np. kadr, finansów). Jeśli zaś chcemy dokonać np. wyboru ogólnej strategii rozwojowej przedsiębiorstwa, powinniśmy objąć diagnozą na ogół wszystkie obszary problemowo-funkcjonalne, dokonać wyceny znaczenia tych obszarów dla przedsiębiorstwa za pomocą odpowiednich rang. W praktyce to drugie, bardziej kompleksowe ujęcie może nastręczyć sporo trudności z uwagi na konieczność zebrania wielu dość dokładnych informacji pochodzących zarówno z badań bezpośrednich kadry menedżerskiej i sztabowej, jak i z weryfikacji ich informacji za pomocą analiz dokumentacji przedsiębiorstwa itp.

Badanie słabych i mocnych stron przedsiębiorstwa wykonuje się w odniesieniu do wszystkich jego sfer działania lub/i w przekroju jednej lub tylko wybranych sfer (np. marketingu, finansów) w zależności od celu diagnozy. Jeśli zamierzamy np. określić podstawy wyboru strategii marketingowej przedsiębiorstwa, a więc zespołu działań prowadzonych do osiągnięcia jego głównych celów rynkowych w zadanym czasie (na ogół w dłuższych okresach), to niekiedy wystarczy analiza SWOT sfery marketingu poszerzona jedynie o niektóre symptomatyczne oceny sąsiednich, najsilniej powiązanych z nim obszarów komplementarnych (np. kadr, finansów). Jeśli zaś chcemy dokonać np. wyboru ogólnej strategii rozwojowej przedsiębiorstwa, powinniśmy objąć diagnozą na ogół wszystkie obszary problemowo-funkcjonalne, dokonać wyceny znaczenia tych obszarów dla przedsiębiorstwa za pomocą odpowiednich rang. W praktyce to drugie, bardziej kompleksowe ujęcie może nastręczyć sporo trudności z uwagi na konieczność zebrania wielu dość dokładnych informacji pochodzących zarówno z badań bezpośrednich kadry menedżerskiej i sztabowej, jak i z weryfikacji ich informacji za pomocą analiz dokumentacji przedsiębiorstwa itp.

5 sił Portera - Analizy sytuacji przedsiębiorstwa, dokonywane za pomocą metod portfelowych i SWOT, mają zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników. Alternatywą wobec nich może być współcześnie analiza strukturalna konkurencji rozwinięta przez Michaela E. Portera w książce „Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów”. Analiza ta jest prowadzona przy założeniu, że pozycja przedsiębiorstwa jest pochodną jego miejsca w sektorze lub sektorach, w których zamierza ono konkurować. Struktura sektorów ma istotne znaczenie dla siły i reguł konkurencji.Pliki do pobrania
- Analiza rynku i SWOT producenta kawy Tchibo
- Analiza strategiczna browaru Tyskiego
- Analiza strategiczna dla Fitness Clubu
- Analiza swot powiatu